• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Regulamin prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w przedszkolu w Lubiszynie

Załącznik do zarządzenia nr 3 Dyrektora Przedszkola w Lubiszynie

Z dnia 08.02.2018r.

REGULAMIN
PROWADZENIA DOKUMENTACJI PEDAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU W LUBISZYNIE

 

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady prowadzenia dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej oraz innej
dokumentacji w Przedszkolu w Lubiszynie.

 

§ 2

Obowiązująca nauczycieli dokumentacja pracy dydaktyczno-wychowawczej

 1. Dziennik zajęć.

 2. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (plany miesięczne).

 3. Arkusze obserwacji rozwoju umiejętności dziecka.

 4. Programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

 5. Dokumentacja związana z diagnozą przedszkolną – informacja o gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego.

 6. Dokumentacja współpracy z rodzicami.

 7. Dokumentacja spacerów i wycieczek wraz ze zgodą rodziców na udział dziecka w organizowanej wycieczce.

§ 3

Obowiązująca nauczycieli „inna” dokumentacja

 1. Wniosek o zorganizowanie zajęć z religii.

 2. Dokumentowanie chorób przewlekłych lub alergii stwierdzonych przez lekarza specjalistę.

 3. Upoważnienia do odbioru dziecka.

 4. Zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i umieszczanie zdjęć dziecka na stronie internetowej przedszkola.

§ 4

Terminowość i sposób składania dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej

 1. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego prowadzenia dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej określonej według planu nadzoru pedagogicznego.

 2. Nauczyciel ma obowiązek uzupełniania dziennika zajęć każdorazowo
  po zakończonych zajęciach wychowawczo-dydaktycznych wg zatwierdzonej tygodniowej organizacji pracy nauczycieli.

 3. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi przedszkola planu pracy dydaktyczno-wychowawczej do 27 każdego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć .

 4. Dokumentacja z roku szkolnego powinna być złożona w „Teczce Grupowej” znajdującej się w sali w zamkniętej na klucz szufladzie.

 5. Dokumentacja z każdej grupy wiekowej z całego roku szkolnego powinna zostać zgromadzona w „Teczkach Grupowych” poszczególnych oddziałów i przekazana Dyrektorowi Przedszkola na koniec roku szkolnego.

§ 5

Sposób prowadzenia dziennika zajęć

 1. Dziennik zajęć na dany rok szkolny powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, daty i miejsca ich urodzenia oraz nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecności dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 • ramowy rozkład dnia, który musi być zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i uwzględniać zasady higieny oraz różnorodność aktywności a także dawać oparcie zarówno dzieciom, jak i nauczycielowi. Zapisujemy go na jednej z pierwszych stron dziennika. Rozkład dnia uzależniony jest od godzin pracy przedszkola, a godziny, które podajemy w rozkładzie dnia należy traktować jako orientacyjny wyznacznik początku i końca zajęć,

 • imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie,

 • podstawą wpisu do dziennika dla nauczyciela stanowi temat przeprowadzonych zajęć, odzwierciedlający w krótki i rzeczowy sposób (lecz nie ogólnikowy) realizowane zadania z dziećmi, zgodne z programem wychowania przedszkolnego; wpisy do dziennika należy dokonywać systematycznie oraz zadbać o ich formę, która nie będzie zbyt obszerna, a jednocześnie dobrze udokumentuje pracę z dziećmi,

 • obok tematu zajęć (zgodnego z podstawą programową) w dzienniku, nauczyciel powinien odnotować cel zrealizowanego zajęcia, który pozwoli śledzić kolejne etapy pracy nauczyciela z dziećmi w celu rozwijania ich samodzielności i umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej,

 • nie wolno w dziennikach nanosić poprawek polegających na zaklejaniu, wymazywaniu lub zamalowywaniu korektorem zaistniałych błędów; dopuszczalne jest jedynie sprostowanie błędu i oczywistej omyłki przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania,

 • sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje osoba, która taki błąd popełniła,

 • wpisów należy dokonywać przyborami, które nie „przebijają” na drugą stronę, np. cienkopisami i nie uszkadzają kartek, czytelnie i estetycznie,

 • dziennik powinien znajdować się w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych (w pokoju nauczycielskim – w miejscu do tego przeznaczonym, pod opieką nauczyciela),

 • dzienników nie należy wynosić poza teren przedszkola ani przekazywać innym osobom oraz udostępniać w jakikolwiek sposób bez nadzoru osoby upoważnionej; po zakończonych zajęciach nauczyciel bez zbędnej zwłoki odnosi dziennik do pokoju nauczycielskiego i odstawia na właściwe miejsce; niedopuszczalne jest przetrzymywanie dzienników; wszelkich uzupełnień i wpisów należy dokonywać po zakończonych zajęciach (z wyłączeniem kontroli frekwencji, która musi być ustalona na początku zajęć).

 1. Ponadto w dzienniku rejestruje się:

 • ważne informacje o dzieciach np. dieta, alergie i inne ważne dla zdrowia i życia dziecka informacje,

 • organizowane wycieczki podczas roku szkolnego,

 • ważne wydarzenia z życia grupy np. uroczystości,

 • formy nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, np. obserwacje, hospitacje, przegląd dokumentacji.

 1. Dokumentacja przebiegu nauczania winna być prowadzona estetycznie, czytelnie i terminowo. Za niesystematyczne dokonywanie wpisów w dzienniku lekcyjnym nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 2. Do dziennika należy wpisać nazwy realizowanych programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu zgodnie z Przedszkolnym wykazem programów dopuszczonych do użytku w danym roku szkolnym - wpisując autora i nazwę programu.

 3. W przypadku skreślenia dziecka z listy należy przekreślić nazwisko i imię a obok wpisać datę i przyczynę skreślenia.

 4. Po zakończeniu roku szkolnego należy wykreślić niezapisane wiersze poziomą kreską, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. Zalecenie to odnosi się także do stron wolnych w dzienniku. Alternatywnie można dokonać adnotacji, np. „wpisy w dzienniku zakończono na str. ...", pod listą dzieci: „wpisy zakończono na pozycji...".

§ 6

Przedszkole prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej , w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

 1. Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność dzieci. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 2. Do dziennika zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej pisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, adresy rodziców i ich numery telefonów, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów oraz wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel odnotowuje podpisem.

 3. Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla zespołu albo dla każdego uczestnika zajęć, w którym dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się nazwiska i imiona uczestników, datę i miejsce urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców i numery ich telefonów, odnotowuje się obecność uczestnika zajęć, indywidualny program zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także opis przebiegu zajęć z uczestnikiem tych zajęć.

 4. Logopeda zatrudniony w przedszkolu prowadzi dziennik do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach , w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

§ 7

Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka, uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami z pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzących w szczególności przez logopedę, terapeutę pedagogicznego, a także indywidualne programy zajęć, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć , o których mowa w § 12 ust. 2 i 3.

 

§ 8

Sposób miesięcznego planowania pracy

- został ustalony przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z członkami rady pedagogicznej

 

§ 9

Przechowywanie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej

Dokumentacja pracy wychowawczo-dydaktycznej przechowywana jest zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Przedszkola.

§ 10

W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania w skutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji.