Przedszkole w Lubiszynie

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA W LUBISZYNIE

              

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA W LUBISZYNIE

 

 

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby

człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem [...],

umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugiego”

Jan Paweł II 

 

 

 

 

WSTĘP

Idea wiodąca programu

Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka. Do uniwersalnych ogólnoludzkich wartości zalicza się: sprawiedliwość, wolność, godność, humanizm, solidarność, pokój.

Wychowanie odbywa się na dwa sposoby:

 • Wychowanie naturalne – pod wpływem środowiska, np. w rodzinie
 • Wychowanie instytucjonalne – przez oddziaływanie instytucji wychowujących
  np. przedszkola

 

Słowa Roberta Fulghuma „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się
w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i  wyobrażać sobie lepszy świat”
– stanowią sens edukacji przedszkolnej, gdyż te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu.

Przyjmując założenie, iż proces wychowawczy nie odbywa się tylko w przedszkolu,
że ma miejsce wszędzie i że każdy ma na niego wpływ, nauczyciele Przedszkola w Lubiszynie w porozumieniu z rodzicami dzieci tego przedszkola przyjęli wspólny plan działania nazwany tutaj programem wychowawczym.

Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. To rodzice są najważniejszymi i pierwszymi nauczycielami swojego dziecka, dlatego maja prawo decydować o procesie wychowania również w przedszkolu. A przedszkole ma rodziców wspierać a nie zastępować. Dlatego koncepcja programu wychowawczego – profilaktycznego przedszkola powinna być tworzona po wspólnym ustaleniu przez rodziców i nauczycieli katalogu wartości.

Wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, które należy przestrzegać. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne. Ważne jest, aby były dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad współżycia w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

           W społeczności przedszkolnej zaspokaja się potrzebę kontaktu z rówieśnikami, uczy się określonych form zachowań a także przestrzega określonych zasad i reguł współpracy.          W trakcie zabawy w określonej grupie osób uczy się panować nad swoimi emocjami, wyrażać i identyfikować własne potrzeby jak i uwzględniać potrzeby innych. Dlatego realizacja zadań skierowanych na kształcenie umiejętności społecznych wymaga zorganizowania określonych sytuacji wychowawczych.

 

         Swoje miejsce w świecie dziecko znajduje dzięki więzi jakie łączą go ze społeczeństwem. Celem naszych wspólnych oddziaływań wychowawczych jest zapewnienie każdemu dziecku:

·       radosnego i szczęśliwego dzieciństwa

·       bezpieczeństwa i poczucia godności własnej

·       poczucia, że jest kochane i szanowane.

 

 

CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

    Celem pracy wychowawczej jest osiągnięcie przez dziecko pełni jego osobowego   

      rozwoju,  a owa pełnia jest potencjalnie zawarta w jego osobie.

                                  

          Przedszkole realizuje cele i zadania określone ustawą o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, w zgodzie z Konwencją o Prawach Dziecka, wspomagając indywidualny, harmonijny rozwój dziecka, zgodnie z jego potrzebami, uwzględniając wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, poprzez:

1)    integrowanie treści edukacyjnych,

2)    indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji,

3)    realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji,

4)    przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego,

5)    stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka, stwarzanie w przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa,

6)    stwarzanie warunków do rozwoju osobowości, a także oferowanie świata wartości,

7)    diagnozę sprawności, poziomu rozwoju funkcji poznawczych, umiejętności oraz wiedzy,

8)    harmonijny rozwój sfery emocjonalnej i intelektualnej,

9)    rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień poprzez różnorodne formy działalności,

10) stwarzanie małemu dziecku warunków do odkrywania otaczającego go świata i siebie,

11) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

12) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

 

Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową
wychowania przedszkolnego, jest:

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga  dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

       

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE   

WSPOMAGANIA PROCESÓW WYCHOWAWCZYCH

 

·       realizacja zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci  zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy przedszkola,

·       prowadzenie obserwacji pedagogicznych ( diagnoz pedagogicznych), mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych działań,

·        współpraca z nauczycielami, specjalistami w celu ujednolicania działań wychowawczych,

·        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowania,

·        informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci,

·        stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania,

·       przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw  
w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów, wycieczek,

·        inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktyczno- wychowawczym,

·        planowanie własnego rozwoju zawodowego,

·        systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW W ZAKRESIE WSPOMAGANIA

PRACY WYCHOWAWCZEJ NAUCZYCIELA

 

·         systematyczna współpraca z nauczycielami, przekazywanie wszelkich informacji służących pełnemu rozwojowi ich dziecka,

·        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

·       zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

·       zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,

·       przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów) prawnych, którzy zapewnią pełne bezpieczeństwo,

·       wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

·       okazywanie szacunku nauczycielom i innym osobom troszczącym się o dziecko
w przedszkolu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

 

Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

·       właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego  i opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

·       ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź fizycznej,

·       poszanowania godności osobistej,

·       życzliwego, podmiotowego traktowania,

·       swobody wyrażania myśli i przekonań,

·       rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

·       przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

·       przygotowania do samodzielnego życia,

·       wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,

·       poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej,

·       spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

·       wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

·       pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”,

·       zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,

·       wprowadzania w kulturę bycia,

·       zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

 

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

·       szanowanie odrębności każdego kolegi,

·       przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

·       szanowanie sprzętów  i zabawek, jako wspólnej własności,

·       uczestniczenie w pracach porządkowych samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

·       przestrzeganie zasad higieny osobistej,

·       przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

·       kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

·       przestrzeganie zasad podporządkowania się kolegom pełniącym dyżury,

·       zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie wycieczek  i spacerów,

·       pomaganie słabszym kolegom,

·       przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich, jak: dobro, miłość, szacunek i piękno.

 

ZASADY ZACHOWANIA FUNKCJONUJĄCE

W PRZEDSZKOLU

 

Normy współżycia w grupie stawiamy dzieciom w formie umów, zasad, zakazów         i nakazów. Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu są jednakowe dla wszystkich dzieci  i dotyczą następujących obszarów:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 • zachowania podczas imprez i uroczystości.

 

  Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:

 

·       siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,

·       jemy w ciszy,

·       sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

·       odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy,   zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

 

  Reguły zachowań w łazience:

·       mycie rąk (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)

- podwijamy rękawy,

- moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,

- zakręcamy kran,

- otrząsamy ręce nad zlewem,

- wycieramy dłonie w ręczniki papierowe,

- zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.

·       pielęgnacja zębów

- do kubka wlewamy letnią wodę,

- płuczemy usta,

- na szczotkę wyciskamy pastę,

- myjemy zęby,

- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,

- wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,

- kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

·       higiena potrzeb fizjologicznych

-  korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

- zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

- myjemy ręce po wyjściu z toalety.

    

 

 

Reguły zachowań w szatni:

 • starannie układamy swoją odzież i buty,
 • pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,
 • po powrocie, przed wejściem do budynku  otrzepujemy buty i je wycieramy
  o wycieraczkę
 • przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,
 • starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,
 • pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

 

Reguły zachowań w Sali:

 • nie biegamy,
 • dzielimy się wszystkim,
 • mówimy umiarkowanym głosem,
 • gramy uczciwie,
 • nie bijemy innych,
 • sprzątamy po sobie,
 • nie niszczymy zabawek,
 • używamy zwrotów grzecznościowych.

      

Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym:

 • bezpiecznie korzystamy z urządzeń,
 • nie popychamy innych,
 • nie bijemy się,
 • pomagamy młodszym kolegom,
 • nie oddalamy się z terenu ogrodu,
 • słuchamy poleceń nauczyciela.

 

Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów:

 • idziemy kolejno parami,
 • nie popychamy się,
 • uważnie słuchamy,
 • przestrzegamy zasad ruchu drogowego,
 • nie oddalamy się od grupy i nauczyciela.

 

Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.:

 • zajmujemy wyznaczone miejsce,
 • witamy się z gośćmi ,
 • uważnie słuchamy,
 •  żegnamy się z gośćmi,
 • wychodzimy w ustalonej kolejności,
 • nie oddalamy się od grupy i wychowawcy;

 

BEZPIECZEŃSTWO

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli;
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.;
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo
fizyczne i psychiczne:

a)     bezpieczeństwo fizyczne

 – polega w szczególności na chronieniu dzieci przed urazami, bólem , utratą życia      i zdrowia,

b)    bezpieczeństwo psychiczne

– polega w szczególności na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na potencjał rozwojowy, status społeczny                       i pochodzenie.

 

 

 

W przedszkolu wdraża się dzieci do podstawowych zasad bezpieczeństwa,
w szczególności w zakresie;

a)     przestrzegania norm określonych zachowań w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, łazience, szatni , na placu zabaw, na wycieczce lub spacerze)

b)    komunikowania się z innymi dziećmi,

c)     organizowania czasu wolnego,

d)    znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

e)     unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin, oraz wynikających
ze zjawisk atmosferycznych,

f)     bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

g)    oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się.

 

  Dziecku nie wolno;

·       wychodzić samodzielnie z sali, placu zabaw, budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej,

·        łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,

·        narażać siebie i innych dzieci na niebezpieczeństwo.

 

Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w  szczególności:

·       ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie             i w przedszkolu

·       wdrażanie dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad

            zachowania, w szczególności wynikających z  podstawy programowej, realizowanego

            programu wychowania przedszkolnego i innych programów w zakresie 

            bezpieczeństwa

·        zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem konsekwencji za nie przestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z obowiązującymi w grupie  i w przedszkolu zasadami.

 

             Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia należy usuwać lub zgłaszać przełożonemu.    Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola. Nauczyciele i pomoc nauczyciela mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń (huśtawka, zjeżdżalnia, itp.). Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany,
tak by przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

           W szatni, łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola: nauczyciele lub pomoce nauczyciela zobowiązani są do monitoringu tych pomieszczeń w czasie, kiedy przebywają tam dzieci. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki             w przedszkolu lub na placu zabaw (w każdym miejscu poza salą). Każdy pracownik przedszkola w trakcie swojej pracy zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczeń drzwi, okien, bram oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

          Każde wyjścia nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu  

wyjść edukacyjnych z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego czasu pobytu. Organizacja wycieczki przebiega na zasadach określonych w regulaminie wycieczek                i spacerów. W razie zaistnienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku.

 


1. KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

 

1) Dbanie o higienę osobistą.

·       rozumienie konieczności dbania o czystość osobistą;

·       prawidłowe korzystanie
z przyborów do mycia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- codzienne zabiegi higieniczne w łazience                            

- korzystanie z przyborów toaletowych w celu utrzymania higieny, przegląd i wymiana przyborów na nowe        

- codzienne mycie zębów

– pogadanki

- literatura dziecięca

- zabawy tematyczne,

- historyjki, teatrzyki, scenki

- filmy edukacyjne 

 - udział w programie „Akademia Aquafresh”

 

 

Ø  dba, o czystość swojego ciała;

Ø   wie, że należy często myć ręce w ciągu dnia;

Ø   potrafi samodzielnie myć zęby po każdym posiłku;

Ø  wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne

Ø  rozumie konieczność stosowania własnych przyborów i utrzymuje
je w czystości;

Ø  korzysta z programów profilaktycznych „Akademia Aquafresh” i bierze w nich aktywny udział.

 

 

 

 

 

 

 

2. ZASPOKOJENIE POTRZEBY RUCHU

Zadania edukacyjne

Forma realizacji

Oczekiwane efekty

 

1. Rozwijanie potrzeby ruchu
i aktywności jako źródła zdrowia.

·       wykorzystywanie różnorodnych metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.

·       aktywizowanie dzieci do różnych zabaw związanych z ruchem - indywidualnych, samorzutnych, grupowych, spontanicznych, zorganizowanych

·        rozwijanie sprawności ruchowej i współzawodnictwa poprzez gry i zabawy ruchowe z elementami: równowagi, orientacji, czworakowania, biegu, rzutu, celowania, toczenia, wspinania się, podskoku i skoku, zabaw na powietrzu (w terenie, na śniegu, w wodzie);

·       wykorzystanie  ciekawych rekwizytów i przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej

 

 

 

 

 

 

2. Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu w zabawach i ćwiczeniach opartych na elementach  metod:

·       M. Kniessów  

·       R. Labana

·       K. Orffa

·       W. Sherborne

·       P. Dennisona

·       Pedagogiki Zabawy

 

 

- organizowanie spacerów, wycieczek, rajdów w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu

- wyjścia do ogrodu przedszkolnego- zabawy na sprzęcie, zabawy ruchowe zorganizowane i swobodne

- codzienne przeprowadzanie porannych ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

- doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w specjalnie przygotowanej sali do zajęć gimnastycznych

- przeprowadzanie zajęć ruchowych przy muzyce (zajęcia rytmiczne)

- zorganizowanie kącików sportowych

- udział w zawodach sportowych, spartakiadach, olimpiadach przedszkolaków

-udział w festynach, imprezach rekreacyjno-sportowych wraz z rodzicami

 

 

 

- prowadzenie zabaw, ćwiczeń stymulujących rozwój dzieci

 

Ø  rozumie potrzebę ruchu i aktywności ciała jako bardzo ważnego źródła zdrowia;

Ø  odczuwa potrzebę uczestniczenia w różnorodnych zabawach

Ø   umie odczuwać radość z podejmowanego wysiłku ruchowego

Ø  zna dobrze zasady bezpiecznych zabaw ruchowych

Ø  potrafi prawidłowo odczytywać sygnały wysyłane przez uczestników zabaw

Ø  chętnie bierze udział w zabawach
z różnymi elementami ruchu

Ø  potrafi w zabawach wykorzystać różne przybory

Ø  umie podczas zabaw zrealizować swoje pomysły i prawidłowo wyrazić swoje emocje

Ø  nabywa wiary we własne możliwości i siły podczas zabaw na powietrzu

Ø  chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych

Ø  potrafi się zdyscyplinować i dobrze zorganizować podczas ćwiczeń

Ø  wie, jak należy bezpiecznie posługiwać się przyborami gimnastycznymi podczas ćwiczeń

Ø  prawidłowo reaguje na umowne sygnały dotyczące różnych sposobów zachowań, ustawień w zabawach i ćwiczeniach

Ø   poznaje zasady pozytywnej rywalizacji;

 

 

 

 

 

 

 

Ø  poznaje podstawowe ćwiczenia poszczególnych metod

Ø   poznaje możliwości swojego ciała

Ø  potrafi powiązać ruch z muzyką

Ø  wie, jak zilustrować treść ruchem

Ø  wyrabia swobodę i płynność ruchów

Ø  rozwija obie półkule mózgowe

Ø  zgodnie i bezpiecznie działa w grupie, z partnerem

Ø   odczuwa radość i zadowolenie z wykonywania ćwiczeń;

 

 


3. ZDROWE ODŻYWIANIE

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

 

1.Promowanie zdrowego odżywiania i właściwych nawyków żywieniowych.

·       rozumienie konieczność racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia.

·       zachęcanie do spożywania większej ilości owoców i warzyw

 

- wzbogacenie jadłospisu o produkty ekologiczne

- wycieczki do sklepu ze zdrową żywnością, stragany owocowo-warzywne

- przygotowanie zdrowych potraw (zajęcia kulinarne)

- stworzenie wspólnie
 „ Piramidy zdrowego żywienia”- plakatu

-literatura dziecięca

- udział w programie „Mamo, tato, wolę wodę”

 

 

Ø  rozumie potrzebę prawidłowego żywienia - witaminy, składniki mineralne

Ø  rozumie szkodliwość spożywania niezdrowych produktów

Ø  wie, że nadmierna ilość słodyczy szkodzi zdrowiu

Ø  wie, że należy spożywać jak najwięcej owoców i warzyw dla zdrowia

 4. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

 

1. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci.

·       łagodzenie zbyt gwałtownych zachowań

·       uczenie sposobów poprawnego komunikowania się oraz zachowania na co dzień

·       kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych

·        nabywanie umiejętności
i wiedzy o skutkach agresji i przemocy

 

 

 

 

 - ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe kształcące umiejętności panowania nad własnym ciałem, odprężeniem, koncentracją uwagi

- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych

- gry i zabawy interpersonalne
 
- zabawy rozwijające umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, własnego nastroju

- literatura dziecięca, wiersze, historyjki

- udział w zajęciach: „Zły jak osa”, „Jak dobrze mieć przyjaciela"

 

 

Ø  potrafi opanować gwałtowne reakcje emocjonalne

Ø  zwraca się do nauczyciela/ osoby dorosłej o pomoc w sytuacjach trudnych

Ø  rozumie znaczenie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi

Ø  potrafi rozpoznać i nazwać swoje uczucia i emocje

Ø  stara się być przyjazne dla otoczenia, nie powoduje konfliktów

 

 

 

5. KSZTAŁTOWANIE U DZIECI POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI SPOŁECZNEJ DO RODZINY, GRUPY RÓWIEŚNICZEJ ORAZ POSTAWY PATRIOTYCZNEJ

 

Zadania edukacyjne

Forma realizacji

Oczekiwane efekty

 

1. Zawsze razem z rodzicami

·       pielęgnacja tradycji rodzinnych

·       wykorzystanie kompetencji i doświadczenia rodziców na rzecz wspierania rozwoju dziecka

·       organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym i patriotycznym

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.Jestem Polakiem                                                   i  mieszkam w Polsce

·       darzenie szacunkiem języka ojczystego i tradycji narodowych

·       poznanie fauny i flory swojego kraju i regionu

·       uświadomienie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i należy do Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

- ożywianie zainteresowania historią tradycjami rodziny

- umacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu

- ustalenie wspólnego frontu w działaniach wychowawczych

- wypracowanie z rodzicami kontraktu na współpracę, na podstawie wspólnie uznawanych wartości

- udzielanie konstruktywnej pomocy rodzicom

- organizowanie spotkań indywidualnych z rodzicami

 

 

-  przekaz w sposób poetycki: baśnie i legendy

- spacery i wycieczki

- oglądanie filmów, albumów, fotografii

- kąciki regionalne

- prace z wykorzystaniem mapy

- uroczystości przedszkolne

- opowiadanie

 

Ø  wzmacnia więź emocjonalną                 z rodziną

Ø  interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny

Ø  aktywnie uczestniczy w uroczystościach rodzinnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  umie nazwać kraj w którym mieszka

Ø  wie, że kraj w którym żyje to Polska,  i że jest Polakiem

Ø  rozpoznaje symbole narodowe: godło, barwy, hymn i wie jakie jest ich znaczenie

Ø  potrafi wskazać Polskę na mapie

Ø  szanuje kulturę i tradycje narodowe

 

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA


        Celem programu wychowawczego jest uzyskanie pod koniec procesu wychowania przedszkolnego w poszczególnych obszarach działalności edukacyjnej, w wyniku oddziaływań wychowawczych wszystkich członków społeczności przedszkolnej: sylwetki wychowanka, który charakteryzuje się następującymi umiejętnościami i wiadomościami:

 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • jest samodzielne, tolerancyjne,
 • szanuje swoją i cudzą własność,
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,
 • rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie;
 • ma szacunek dla samego siebie i innych,
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności,
 • dostrzega i rozumie potrzeby innych,
 • bezinteresownie pomaga innym,
 • potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania,
 • szanuje wolność i zdanie innych,
 • podejmuje próby oceny swojego postępowania,
 • rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania,
 • rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów,
 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami,
 • potrafi ponosić konsekwencje swojego postępowania,
 • respektuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych,
 • zna słowa – klucze dobrej współpracy,
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji,
 • potrafi wyciszać się, odprężać, rozładowywać napięcia poprzez poznane techniki          i zabawy,
 • dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność,
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów,
 • jest zainteresowane otaczającym światem,
 • wie co sprzyja i zagraża jemu samemu i kolegom,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, wie gdzie szukać pomocy  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe,
 • rozumie zasady mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka ze światem przyrody,  zna wstępne wiadomości na temat pierwszej pomocy przed medycznej.

 

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Przedszkole