• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MALI MATEMATYCY” PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE

 1. Opis innowacji pedagogicznej: -Justyna Nawrocka
 2. Rodzaj innowacji: metodyczno – organizacyjna
 3. Innowacja kierowana jest: do dzieci w wieku 5 i 6 lat
 4. Miejsce realizacji: Przedszkole w Lubiszynie
 5. Czas realizacji: od 14 września 2020 r. do 14 czerwca 2021r.
 6. Koszty i źródła realizacji: Innowacja nie wymaga przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych.

Wstęp:

Wprowadzanie dziecka w okresie przedszkolnym w świat matematyki stanowi punkt wyjścia dla przyswajania wiadomości i umiejętności matematycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, a następnie poszerzania tej wiedzy w kolejnych etapach edukacyjnych. Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, toteż różnorodne kontakty z światem matematyki powinny mieć charakter zabawowy.
Program innowacyjne „Mali matematycy” jest skierowany dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Opracowany został, aby wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Ma za zadanie przybliżać trudne zagadnienia matematyczne w zabawie, wspierać umiejętności logicznego myślenia dzieci. Wiedzę z matematyki będę wprowadzać zgodnie z treściami opartymi na programie Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej.

OPIS SPOSOBU REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA I ZADAŃ


Innowacja „Mali matematycy” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Program ma charakter otwarty –jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci .

Treści programowe zostały opracowane w obszarach dotyczących:

 1. Orientacji przestrzennej –kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i rozmawiać o tym, co się wokół niego dzieje.
 2. Rytmów i rytmiczności –rozwijają umiejętność skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach; potrzebne są przy nabywaniu umiejętności liczenia i rozumienia sensu mierzenia.
 3. Określeń czasu.
 4. Przewidywania następstw-przyczyna i skutek.
 5. Kardynalnego i porządkowego aspektu liczby. Rozwiązywania zadań z treścią, zapisywania czynności matematycznych znakami. Porównywania liczb
 6. Klasyfikowania, systematyzowania –czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych do tworzenia pojęć (wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach –segregowanie).
 7. Intuicji geometrycznych -kształtowanie pojęć geometrycznych –dziecko konstruuje w swoim umyśle pojęcia: figury, układanie szlaczków, lustrzane odbicia figur.
 8. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości-w zakresie dostępnym dzieciom(1 cm, 1 m, 1 km, stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, sznurek, miara)oraz mierzenia płynów –pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia: mniej –więcej.
 9. Konstruowanie gier przez dzieci –hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego: gry –opowiadania, gry z czynnościami matematycznymi (doliczania, odliczanie).
 10. Korzystania w zabawach matematycznych z technologii informatyczno –komputerowej.

CELE I ZADANIA PROGRAMU

Założenia innowacji „ Mali matematycy” skorelowane są z celami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i obejmują:

 1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
 2. Nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
 4. Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy
 5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym

Cele ogólne

Celem głównym niniejszej innowacji jest wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi, a także rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy.

Cele szczegółowe

 • dziecko:-kształtuje i rozwija wszystkie zmysły
 • dokonuje analizy, syntezy, porównywania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów
 • poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy
 • stymuluje twórczą aktywność matematyczną
 • kształtuje postawę kreatywną -rozwija inteligencję przedoperacyjną oraz wspomaga rozwój rozumowania logicznego na poziomie myślenia operacyjnego -wspiera ciekawość , samodzielność i aktywność w toku działań podejmowanych z zakresu edukacji matematycznej
 • rozwija umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu-motywuje się do zainteresowania naukami ścisłymi
 • wykorzystuje umiejętności matematyczno –przyrodnicze do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin życia
 • kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi
 • dostrzega problemy i bada je w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych
 • projektuje i organizuje własną pracę, jak i pracę w grupach i zespołach

Metody czynne:

 • zajęć praktycznych –wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,
 • zadań stawianych dziecku -zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty
 • metody problemowe -gry dydaktyczne, burza mózgów,
 • kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie oraz podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań,
 • samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka
 • metody ekspresyjne –działalność plastyczna i konstrukcyjna dzieci,
 • aktywizujące –gry dydaktyczne wykorzystujące TIK.

Metody percepcyjne:

 • obserwacja,
 • pokaz,
 • podanie przykładu,
  wzoru postępowania.

Metody słowne:

 • pogadanki i prelekcje,
 • opis
 • objaśnienia
 • instrukcje

Formy:

 • praca indywidualna
 • praca w małych zespołach dwu lub trzy osobowych
 • praca z całą grupą
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH
Miesiąc Temat zajęć
Zakres tematyczny
Treści edukacyjne

Wrzesień

Świat wokół nas - rozwijanie orientacji przestrzennej

1.Rozwijanie orientacji przestrzennej.
2.Określanie kierunków w przestrzeni względem osi ciała.
3.Wykorzystywanie wiedzy dotyczącej orientacji w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych.

Październik

Jesienna matematyka - kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia posługiwanie się liczebnikami w aspekcie kardynalnymi porządkowym

1.Przeliczanie przedmiotów, liczmanów w zakresie 10. 2.Umieszczanie odpowiedniej liczby pod zbiorem.
3. Układanie kompozycji z podanej liczby figur geometrycznych –tworzenie zbiorów według kilku cech: kształt, kolor, wielkość.

Listopad

Gry matematyczne

1. Konstruowanie gier matematycznych.
2. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci
3. Rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego.

Grudzień

Kolorowe bombki -rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.

1.Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 i więcej,
2. Doskonalenie umiejętności określania kierunków i ustalania położenia obiektów w stosunku do własnej osoby
3. Rozwijanie umiejętności prawidłowego zapisu cyfr.

Styczeń

Nasz kalendarz - utrwalenie nazw miesięcy

1. Zapoznanie z kalendarzem. 2.Tworzeniekalendarza (uzupełnianie),
3.Utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy.

Luty

Bawimy się ze Złotóweczką -kształtowanie umiejętności liczenia

1. Układanie zadań tekstowych do danej sytuacji.
2.Poznawanie monet o nominałach:1 zł, 2zł,5zł oraz banknotów: 10zł, 20zł, 50zł

Marzec

Długi czy krótki? -mierzenie przedmiotów

1.Wykonywanie ćwiczeń pozwalających na uświadomienie sobie stałości długości.
2.Poznawanie różnych narzędzi pomiarowych.

Kwiecień

Mniej, więcej, tyle samo -kształtowanie pojęć większości, mniejszości i równości

1. Doskonalenie umiejętność porównywania w zakresie 10 i więcej.
2. wprowadzenie znaków matematycznych:<,=,>

Maj

Magiczne bryłki –tworzenie brył geometrycznych z gotowych elementów

1.Utrwalenie nazw figur geometrycznych. 2.Poznanie określenia bryła geometryczna. 3.Konstruowanie brył bez kleju.

Czerwiec

Zadania z arytmetyki i geometrii –wykorzystanie portalu edukacyjnego matzoo.p

1.Rozwiazywanie zadań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

W wyniku podejmowanych działań edukacyjnych dziecko powinno:

 1. dodawać i odejmować liczby w zakresie dziesięciu i więcej
 2. znać zapis liczebników do 20 i więcej
 3. sprawnie rozwiązywać proste zadania matematyczne z użyciem znaków: +, -, =
 4. porównywać liczby stosując znaki; <, >, =
 5. tworzyć zbiory równoliczne, porównywać liczebność zbiorów
 6. rozpoznawać i nazywać figury geometryczne, tworząc z nich kompozycje płaskie i przestrzenne
 7. porównywać wielkość przedmiotów, mierzyć, rozumieć stałość miary
 8. klasyfikować przedmioty według różnych cech
 9. korzystać z technologii informacyjno –komputerowej, ( tablicy interaktywnej)
 10. konstruować proste gry matematyczne i odnosić sukcesy, cieszyć się nimi

EWALUACJA INNOWACJI

Celem innowacji „Mali matematycy” jest rozwijanie zainteresowań i predyspozycji matematycznych przedszkolaków. Oceny podjętych działań dokonam poprzez:

 1. obserwację dzieci w czasie prowadzonych zajęć,
 2. ocenę zajęć przez dzieci –znaczek
 3. analizę arkuszy obserwacji dzieci we wrześniu i w czerwcu
 4. zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola zdjęć z prowadzonych zajęć i wytworów dzieci.