Przedszkole w Lubiszynie

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole w Lubiszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.przedszkole.lubiszyn.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-02
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
- może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
- brak responsywności,
- niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola w Lubiszynie, pgminlub@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 519 519 575. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:: https://www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna
Budynek w Lubiszynie ul. Myśliborska 18
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Siedziba główna Przedszkola w Lubiszynie przy ul. Myśliborskiej18, 66-433 Lubiszyn.

 

Do budynku w Lubiszynie  prowadzi jedno ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne otwierane. Jest to budynek parterowy. Wejście dla osób z wózkami inwalidzkich oraz osób z problemami motorycznymi jest możliwe.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów.
Z korytarza głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. W Lubiszynie gabinet dyrektora znajduje się po prawej stronie od wejścia, gdzie pracownik udzieli wszelkich informacji. W Baczynie gabinet dyrektora znajduje się po Korytarz i drzwi zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.Informacja o miejscu parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku urzędu.

 

Budynek w Baczynie ul. Gorzowska 64

 

1.       Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Budynek znajduje się przy ul Gorzowska 64 w Baczynie.

 

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne otwierane. Jest to budynek piętrowy. W budynku znajduje się winda dla osób z wózkami inwalidzkimi oraz z problemami motorycznymi.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów.
Z korytarza głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Gabinet dyrektora znajduje się po lewej stronie od wejścia, gdzie pracownik udzieli wszelkich informacji.  Korytarz i drzwi zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.Informacja o miejscu parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu jest wyznaczone miejsce wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku urzędu.

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Przedszkole