• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

KLAUZULA INFORMACYJNA - kontrahent

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest Przedszkole w Lubiszynie Myśliborska 18, 66-433 Lubiszyn, adres e-mail: pgminlub@vp.pl, tel. 95 7277143
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  z  2020  poz. 1740).
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacji oraz dochodzenia i przedawnienia ewentualnych roszczeń a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki .
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 8. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 9. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo do usunięcia danych o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek, o których mowa w art. 17 RODO;
 12. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy zlecenie.
 14. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane będą udostępnione również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.