• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Procedura nauczania zdalnego

Załącznik do Zarządzenia nr2/2020

Dyrektora Przedszkola w Lubiszynie z dnia 02.04.2020r.

PROCEDURA NAUCZANIA ZDALNEGO
w Przedszkolu w Lubiszynie

ZAPISY OGÓLNE:

 1. Nauczyciele realizują program w formie zdalnego nauczania z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, poczty polskiej.

 2. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w sieci zgodnie z zaleceniami RODO nauczyciele zobowiązują się do wykorzystywania podanych przez rodziców adresów e-mailowych wyłącznie do kontaktów związanych ze zdalną pracą.

 3. Wszyscy nauczyciele zadbają o przekazanie kart pracy i podręczników rodzicom w ustalonym terminie.

 4. Nauczyciele zobowiązani są do stałego kontaktu z rodzicami oraz dziećmi w celu systematycznego monitorowania zdalnego nauczania.

 5. Do kontaktu z rodzicami w ramach nauki zdalnej wykorzystuje się ogólnodostępne komunikatory, stronę internetowa przedszkola, rozmowy telefoniczne, pocztę eletroniczną.

 6. Nauczyciele każdego dnia, w którym powinny odbywać się zajęcia, wysyłają propozycję zajęć do wykonania na dzień następny, z możliwie jak najdokładniejszym opisem i załącznikami (ilustracje, linki do piosenek, filmów itp.)

 7. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji dzieci i odpowiada na pytania rodziców poprzez komunikatory, rozmowy telefoniczne każdego dnia, w którym odbywają się zajęcia w godz. 8.00 – 16.00.

 8. Dopuszcza się inne formy kontaktu, po wyrażeniu zgody przez nauczyciela i rodzica.

 9. Sposoby działań w ramach nauczania zdalnego z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedii są indywidualne dla każdego dziecka poprzez dostarczenie materiałów edukacyjnych.

 10. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne z osobami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci posiadających opinię oraz wskazanych przez nauczycieli w trakcie obserwacji.

 11. Nauczyciele realizujący zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedii utrzymują kontakt z rodzicem za pośrednictwem komunikatora, rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej.

 12. W przypadku uczniów bez odpowiedniego dostępu do sprzętu nauczyciel przygotowuje materiały dydaktyczne, gry edukacyjne oraz ustala termin odbioru z przedszkola przez rodzica.

 13. Dzieciom w szczególnie trudnej sytuacji przedszkole udostępnia w miarę możliwości materiały edukacyjne (gry, pomoce do logopedii, materiały plastyczne

 14. Praca nauczycieli jest dokumentowana na podstawie sprawozdań oraz przesłanych zdjęć.

 15. Nauczyciele raportują dyrektorowi zdalne nauczanie według ustalonego wzoru.

 16. Nauczyciele mają obowiązek archiwizowania przesłanych materiałów oraz prac uczniów. Dopuszcza się formę archiwizacji elektronicznej lub papierowej