• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Klauzula zgody i klauzula Informacyjna - wycieczka

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu i w zakresie niezbędnym do zorganizowania wycieczki przez Przedszkole Gminne w Lubiszynie. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w wycieczce. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją wycieczki przedszkolnej jest Przedszkole Gminne w Lubiszynie, ul. Myśliborska 18, 66-433 Lubiszyn, e-mail: pgminlub@vp.pl, tel; 95 7 27 71 43.

  2. W Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie został powołany Inspektor Ochrony Danych Wioletta Rojewska : adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wycieczki przedszkolnej.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
    z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom takim jak biuro podróży (w sytuacji, gdy wycieczka szkolna jest organizowana za pośrednictwem biura podróży).

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja zadania dotyczącego organizacji wycieczki szkolnej znajduje również podstawę w przepisach prawa. Ogólne warunki i sposób organizacji wycieczki szkolnej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). Osoba biorąca udział w wycieczce jest zobowiązana do podania danych osobowych.