• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Opłaty za wyżywienie

Zarządzenie nr 7//2022 Dyrektora Przedszkola  w Lubiszynie z dnia 23.08.2022r.

w sprawie: ustalenia opłat za wyżywienie dziecka w Przedszkolu w Lubiszynie.
Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe art.106 (Dz.U.2021.0.1082 )

zarządzam co następuje

 • §1
 1. Ustalam opłatę za całodzienne wyżywienia dziecka w przedszkolu w wysokości 9,50zł, obejmujące posiłki: śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek.
 • §2
 1. Opłaty wymienione w niniejszym zarządzeniu płatne są w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
 2. Opłaty dokonywane są na konto przedszkola w Banku, po uprzednim otrzymaniu kwoty opłaty od intendentki.
 3. Za zwłokę w opłatach wymienionych w niniejszym zarządzeniu pobierane będą odsetki ustawowe.
 • §3
 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 2 dni, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, pod warunkiem, że rodzic zgłosi termin absencji dziecka do godz. 8 rano w pierwszym dniu nieobecności.
 2. Stawka żywieniowa ulega odliczeniu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu począwszy od 2 dnia nieobecności dziecka.
 3. Odpis  za niewykorzystane obiady jest dokonywany przy opłatach na następny miesiąc.
 • §4

Zobowiązuje się wychowawców oddziałów do zapoznania rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 • §5

Wykonanie zarządzenia powierza się intendentce przedszkola.

 • §6

Traci moc zarządzenie nr 4/2019 dyrektora przedszkola z dnia 30.08.2019r.  w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie.

 • §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1września 2022 roku.