• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Opłaty za wyżywienie

Zarządzenie nr 4 /2019 Dyrektora Przedszkola  w Lubiszynie z dnia 30.08.2019r.


w sprawie: ustalenia opłat za wyżywienie dziecka w Przedszkolu w Lubiszynie.

Na podstawie art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 256 poz. 2572 z późn. Zm.)

zarządzam co następuje

 

§1

 

  1. Ustalam opłatę za całodzienne wyżywienia dziecka w przedszkolu w wysokości 7zł, obejmujące posiłki: śniadanie, zupa drugie danie, podwieczorek
§2

 

  1. Opłaty wymienione w niniejszym zarządzeniu płatne są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
  2. Opłaty dokonywane są na konto przedszkola w Banku, po uprzednim otrzymaniu kwoty opłaty od intendentki.
  3. Za zwłokę w opłatach wymienionych w niniejszym zarządzeniu pobierane będą odsetki ustawowe.
§3

 

  1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 2 dni, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, pod warunkiem, że rodzic zgłosi termin absencji dziecka do godz. 8 rano w pierwszym dniu nieobecności.
  2. Stawka żywieniowa ulega odliczeniu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu począwszy od 2 dnia nieobecności dziecka.
  3. odpis  za niewykorzystane obiady jest dokonywany przy opłatach na następny miesiąc.
§4


Zobowiązuje się wychowawców oddziałów do zapoznania rodziców z niniejszym zarządzeniem

§5


Wykonanie zarządzenia powierza się intendentce przedszkola.

§6Traci moc zarządzenie nr 2/2013 dyrektora przedszkola z dnia 16.04.2013 w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie

§7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1września 2019 roku