Przedszkole w Lubiszynie

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA

7Załącznik do Zarządzenia

nr 6 Dyrektora Przedszkola

w Lubiszynie


REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLU W LUBSZYNIE

§ 1

Niniejszy regulamin oceny pracy nauczycieli jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U z 2018 poz. 1133)

 • Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 poz. 967)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm).

 • Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).


§ 2

Celem niniejszego regulaminu jest opisanie działań podejmowanym przez Dyrektora Przedszkola w Lubiszynie przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela oraz wskazanie kryteriów i wskaźników w oparciu o które dokonywana jest ocena, a także wskazanie uprawnień ocenianego nauczyciela.

§ 3

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie.

 2. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonywania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem politycznym.

 3. Ocenę pracy nauczyciela dokonuje dyrektor przedszkola po ustaleniu poziomu spełnienia wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego z zastosowaniem wskaźników oceny pracy na podstawie obserwacji i analizy pracy nauczyciela, jego osiągnięć i zaangażowania, form doskonalenia analizy dokumentów, opinii o których mowa w pkt 6, oraz kreatywności, lojalności, uczciwości zdyscyplinowania, umiejętności współpracy i porozumiewania się z innymi, odpowiedzialności, wykorzystywania praktycznej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, a także wiedzy merytorycznej związanej z realizacją podstawy programowej.

§ 4

 1. Ocenę pracy nauczyciela dokonuje się:

 1. Po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego

 2. Po zakończeniu dodatkowego stażu w przypadku nie uzyskania pierwszej akceptacji lub nie zdania egzaminu odpowiednio przed komisjami,

 3. Co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego, nauczyciela dyplomowanego.

 1. A w przypadku gdy w/w termin upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu

 2. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące termin o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3, ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

 3. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole / przedszkolu a termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3 ulega odpowiednio przedłużeniu.

 1. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonywana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od nadania oceny poprzedniej z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 1. Nauczyciela

 2. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 3. Organu prowadzącego

 4. Rady rodziców

 1. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela:

 1. W okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku ‘

 2. W przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady rodziców w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy

 3. W przypadku o których mowa w §4 ust 1. pkt 1 i 2, dyrektor przedszkola jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 1. Do okresów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1,2,3 nie wlicza się do okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, w których nie sa przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwalnie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

 2. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 22 ust. 1 Karta Nauczyciela) oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor przedszkola w którym nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w którym nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

 3. W przypadku nauczyciela, który podjął pracę w innym przedszkolu lub przedszkolach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 22 ust. 3 Karta Nauczyciela), oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor przedszkola wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli, w których nauczyciel odbywał staż.

 4. Oceny pracy nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola oraz nauczyciela pełniącego funkcję w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkola przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, a w przypadku gdy organ prowadzący przedszkole jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ


§5


 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor przedszkola, który przy jej dokonywaniu:

 1. Zasięga opinii rady rodziców

 2. W przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu

 3. Na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.

 1. Rada Rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez rade rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

 2. Opinie, o których mowa w § 5 ustęp 1 powinny być wyrażone na piśmie.


§ 6

 1. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. (załącznik nr 5)

 2. Na wniosek nauczyciela, przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

 3. Dyrektor przedszkola doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela (załącznik nr 6)


§ 7

 1. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 1. Ocena wyróżniająca

 2. Ocena bardzo dobra

 3. Ocena dobra

 4. Ocena negatywna

 1. Kryteria oceny pracy:

 1. Nauczyciela stażysty obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia (załącznik nr 1)

 2. Nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w § 2 ust 1 oraz § 3 ust 1 rozporządzenia (załącznik nr 2)

 3. Nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust 1 i w § 3 ust 1 oraz § 4 ust 1 rozporządzenia (załącznik nr 3 )

 4. Nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i w § 5 ust. 1 rozporządzenia (załącznik nr 4

NAUCZYCIELA STAŻYTY

Kryteria oceny pracy określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia

 

 1. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nauczyciel:

 1. Zna podstawę programową wychowania przedszkolnego- cel, zadania profilaktyczno – wychowawcze przedszkola , warunki i sposoby realizacji oraz osiągnięć dzieci na koniec wychowania przedszkolnego.

 2. Planuje pracę dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą zgodnie z planem pracy przedszkola.

 3. Poprawnie organizuje proces dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy, zgodnie z ramowym rozkładem dnia i realizowanym programem wychowania przedszkolnego.

 4. Dokonuje wyboru metod, form i środków adekwatnych do zaplanowanych celów i treści podstawy programowej.

 5. Prowadzi zajęcia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do wieku rozwojowego dziecka

 6. Uzyskuje pozytywne efekty w pracy z dzieckiem potwierdzone wynikami obserwacji pedagogicznej oraz analizy gotowości dziecka do nauki.

 7. Posługuje się poprawną polszczyzna, skutecznie komunikuje się z dziećmi.

 1. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Nauczyciel:

 1. Stosuje obowiązujące w przedszkolu procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć przedszkolnych.

 2. Tworzy klimat bezpieczeństwa, kształtuje relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 3. Realizuje zapisy z zakresu bezpieczeństwa określone w statucie i programie wychowania przedszkolnego

 4. Dostrzega i podejmuje działania eliminujące zagrożenia i wzmacniające właściwe zachowania dziecka.

 1. Znajomość praw dziecka, w tym Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U z 1991 r. poz. 526) ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem godności osobistej.

Nauczyciel:

 1. Zna i respektuje prawa dziecka, w tym określone w Konwencji o prawach dziecka

 2. Podejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu

 3. Szanuje godność osobistą dziecka i kieruje się jego dobrem

 4. Realizuje działania profilaktyczne i promujące zdrowie dziecka.

 5. Upowszechnia prawa dziecka w społeczności przedszkolnej.

 1. Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego.

Nauczyciel”

 1. Podejmuje działania adekwatne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości i zainteresowań dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, umożliwiającym im pełne uczestnictwo w życiu przedszkola i środowiska lokalnego.

 2. Motywuje dzieci do podejmowania aktywności z wykorzystaniem przyjętego systemu wzmacniania

 3. Inspiruje dzieci do rozwijania zainteresowań i talentów

 4. Współdziała z pracownikami obsługi w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwoju.

 1. Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postawy patriotycznej, obywatelskiej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela.

Nauczyciel:

 1. Prezentuje wysoką kulturę osobistą

 2. Prowadzi zajęcia promujące wartości społeczne, obywatelskie i patriotyczne.

 3. Angażuje siebie i dzieci do prospołecznych inicjatyw przedszkolnych oraz sprzyjających kształtowaniu u dzieci świadomości posiadanych praw.

 4. Kształtuje postawy dzieci w z wykorzystaniem przyjętych w przedszkolu rozwiązań

 5. Uzyskuje pozytywne efekty w pracy wychowawczej.

 1. Współpraca z innymi nauczycielami.

Nauczyciel:

 1. Uczestniczy w pracach zespołów nauczycieli w zakresie planowania pracy, realizacji i analizowania efektywności zadań

 2. Współpracuje w realizacji projektów oraz organizacji imprez, uroczystości przedszkolnych.

 3. Bierze udział w pracach rady pedagogicznej.

 4. Uczestniczy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

 5. Uczestniczy w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli a w tym opiekuna stażu

 6. Prowadzi i omawia zajęcia w obecności opiekuna stażu

 1. Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania przedszkola oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w przedszkolu, w której nauczyciel jest

Nauczyciel:

 1. W pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej stosuje przepisy prawa;

 2. Zna statut przedszkola, odwołuje się do jego zapisów,

 3. Przestrzega regulaminy i procedury obowiązujące w przedszkolu

 4. Przestrzega porządku pracy

 5. Poprawnie i terminowo prowadzi dokumentację

VIII poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonaleni a zawodowego

Nauczyciel:

 1. Określa swoje mocne i słabe strony na podstawie analizy pracy własnej

 2. Wzbogaca warsztat pracy w ramach doskonalenia zawodowego;

 3. Uczestniczy w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz szkoleniach zewnętrznych zgodnie z potrzebami przedszkola.

 1. Współpraca z rodzicami.

NAUCZYCIEL:

 1. Inicjuje spotkania z rodzicami;

 2. Podejmuje działania celem wsparcia rodziców w wychowaniu dziecka;

 3. Udziela rodzicom informacji o rozwoju dziecka

 4. Pozyskuje rodziców do współpracy

 1. Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego ( dotyczy oceny pracy nauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego)

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego stanowią wskaźniki oceny pracy nauczyciela.NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Kryteria oceny pracy określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia

Wskaźniki oceny pracy

 1. Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki przedszkola i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć.

Nauczyciel:

 1. Samodzielnie planuje, organizuje i prowadzi proces dydaktyczny, wychowawczy oraz opiekuńczy

 2. Dobiera aktywizujące metody pracy z dzieckiem dostosowane do jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych oraz potrzeb

 3. Wykorzystuje w pracy z dzieckiem dostępne w przedszkolu narzędzia mulitimedialne i informatyczne z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć

 1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem

Nauczyciel:

 1. Rozpoznaje potrzeby i edukacyjne oraz możliwości i zainteresowania dziecka i grupy;

 2. Analizuje rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości i zainteresowania dzieci i wykorzystuje wyniki do zindywidualizowania pracy z dzieckiem;

 3. Stosuje zasadę indywidualizacji podczas zajęć kierowanych oraz w czasie przeznaczonym przez inne aktywności;

 1. Analizowanie pracy własnej, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy

Nauczyciel:

 1. Dokonuje ewaluacji własnej pracy

 2. Do analizy swojej pracy wykorzystuje opinie rodziców i innych nauczycieli;

 3. Uwzględnia wnioski z analizy swojej pracy i modyfikuje działania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze, wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy;

 1. Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego.

Nauczyciel:

 1. Stosuje w swojej pracy wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie doskonalenia zawodowego;

 2. Dzieli się zdobyta wiedzę np. w ramach WDN, zespołów nauczycielskich powołanych w przedszkolu;

 1. Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

Nauczyciele:

 1. Realizuje dodatkowe zadania wynikające ze statutu przedszkola np.wycieczki, uroczystości przedszkolne;

 2. Współpracuje ze środowiskiem lojalnym;

 3. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

 1. Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego (dotyczy oceny nauczyciela kontraktowego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego)

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego stanowią wskaźniki oceny pracy nauczyciela.NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Kryteria oceny pracy określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia

Wskaźniki oceny pracy

 1. Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

Nauczyciel:

 1. Wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie wychowania przedszkolnego;

 2. Wprowadza nowe metody, formy, środki dydaktyczne wspierające rozwój dziecka.

 3. Wdraża i realizuje projekty zewnętrzne.

 4. Proponuje rozwiązania usprawniające prace przedszkola

 1. Pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy

Nauczyciel:

 1. Inspiruje dzieci do podejmowania aktywności i stwarza im okazje do samodzielnego doświadczania;

 2. Zachęca dzieci do udziału w konkursach, turniejach, zwodach;

 3. Wspiera dzieci do realizacji działań na forum przedszkola i w środowisku lokalnym,

 4. Monitoruje osiągnięcia dziecka;

 1. Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców.

Nauczyciel:

 1. Planuje i prowadzi zajęcia otwarte dla innych nauczycieli;

 2. Planuje i prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców;

 3. Omawia zajęcia otwarte i przedstawia wnioski do dalszej pracy;

 1. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy przedszkola

Nauczyciel;

 1. Praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi;

 2. Dzieli się wiedza i umiejętnościami zdobytymi podczas doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami;

 3. Upowszechnia zdobytą wiedze w formie ogólnie przyjętej w przedszkolu

 1. Realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zaleconych przez dyrektora przedszkola.

Nauczyciel.

 1. Planuje i realizuje zadania wynikające z powierzonej funkcji

 2. Sprawnie organizuje własną pracę lub zespołu zadaniowego;

 3. Rzetelnie i terminowo realizuje inne zadania zalecone przez dyrektora.

 1. Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego (dotyczy oceny nauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego)

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego stanowią wskaźniki oceny pracy nauczyciela


NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEG

Kryteria oceny pracy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia

Wskaźniki oceny pracy.

 1. Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy przedszkola

Nauczyciel:

 1. Monitoruje swoje działania związane z praca dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńcza

 2. Analizuje wyciąga wnioski z podejmowanych działań w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy

 3. Modyfikuje działania dydaktyczne, wychowawcze opiekuńcze adekwatne do wysuniętych wniosków,

 4. Uzyskuje pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Nauczyciel:

 1. Planuje i realizuje działania we współpracy z podmiotami zewnętrznymi zgodnie z potrzebami dzieci;

 2. Osiąga pozytywne efekty współpracy z podmiotami działającymi na rzecz wychowania;

 3. Promuje i upowszechnia efekty współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

 1. Dwa z poniższych kryteriów wskazane przez nauczyciela.

 1. Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

Nauczyciel;

 1. Opracowuje program innowacyjny na podstawie rozpoznawanych potrzeb.

 2. Opracowuje i wdraża innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, wychowawcze, i opiekuńcze ora profilaktyczne.

 3. Dokonuje ewaluacji programu w razie potrzeby modyfikuje go.

 4. Wyniki ewaluacji realizowanego programu innowacyjnego wskazują na podniesienie jakości pracy przedszkola.

 1. Upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty

Nauczyciel:

 1. Przygotował autorską publikacje z zakresu oświaty

 2. Opracowuje i upowszechnia materiały metodyczne

 1. Przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnienia funkcji lub zadań związanych z oświata realizowanych poza przedszkolem oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy przedszkola

Nauczyciel:

 1. Dokonuje autoewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań realizowanych poza przedszkolem

 2. Wdraża wnioski i rekomendacje przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

 1. Współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną a w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

Nauczyciel”

 1. Współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli np. współrealizuje projekty edukacyjne, prowadzi warsztaty lub zajęcia otwarte dla nauczycieli, opracowuje materiały wspomagające prace nauczycieli 1. Poziom spełniania kryterium pracy jest oceniany w skali od 1 do 4 punktów, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy. Jeśli wskaźnik nie występuje ze względu na specyfikę stanowiska pracy nauczyciela, to kryterium jest oceniane w odniesieniu do pozostałych wskaźników.

 2. Poziom spełnienia kryteriów oceny pracy nauczyciela ustala się według wzoru:


X1 + X2+………+Xn

Z = ………………………………………X 100%

Gdzie:

Z – oznacza ustalony poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela

X1,X2,….Xn – oznacza liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria

Y - oznacza maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez nauczyciela


§ 8

 1. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczycieli może zgłosić w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

 2. Od ustalonej oceny pracy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przysługuje nauczycielowi prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

 3. Organ o którym mowa w § 7 ust. 2 sporządza ocenę pracy nauczyciela w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie w terminie 30 dni od otrzymania odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy.

 4. Ocena pracy nauczyciela jest dokonywana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest ostateczna.§ 9

 1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i nie zakończonych przed dniem 1 września 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 2. Oceny pracy nauczycieli kontraktowych i mianowanych po raz pierwszy na nowych zasadach dokonuje się do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego to dopiero po zakończeniu tego stażu.

 3. Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 posiadają co najmniej trzyletni okres pracy w szkole/przedszkolu od uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego po raz pierwszy na nowych zasadach dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020r.


§ 10

Integralną część regulaminu stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Arkusz oceny pracy nauczyciela stażysty

Załącznik nr 2 – Arkusz oceny pracy nauczyciela kontraktowego

Załącznik nr 3 – Arkusz oceny pracy nauczyciela mianowanego

Załącznik nr 4 – Arkusz oceny pracy nauczyciela dyplomowanego

Załącznik nr 5 –Projekt karty oceny pracy

Załącznik nr 6 – Karta oceny pracy

§ 11

Regulamin oceny pracy nauczycieli w Przedszkolu w Lubiszynie obowiązuje od dnia 01.09.2018 r.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Przedszkole