• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Procedura oceny pracy nauczyciela

PROCEDURA dokonywania oceny pracy nauczycieli

w Przedszkolu w Lubiszynie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.

Procedurę opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1625).

 

 • 2.

Niniejsza Procedura określa zasady oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w Lubiszynie

 

 • 3.

Oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w Lubiszynie dokonuje dyrektor przedszkola.

 

 • 4.

Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności przedszkola oraz realizacji zadań nauczyciela wskazanych w statucie przedszkola.

 

 • 5.

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka – art. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

 

 • 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • wspierać każde dziecko w jego rozwoju,
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami przedszkola,
 • kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

 • 7.

Na ocenę pracy nauczyciela nie mają wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem publicznym.

 

 • 8.
 1. Ocena pracy nauczyciela uzgadniana jest w oparciu o zebrane informacje o jego pracy w obszarach pracy określonych prawem, podlegających ocenie oraz w oparciu o uzgodnione z Radą Pedagogiczną wymagania.
 2. Ocena końcowa odzwierciedla stopień realizacji wymaganych od nauczyciela działań według skali określonej w § 16.

 

Rozdział II

Szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli

 

 • 9.
 1. Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na wniosek:
 • nauczyciela,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • organu prowadzącego przedszkole,
 • rady rodziców przedszkola.
 1. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana z inicjatywy dyrektora przedszkola.

 

 • 10.
 1. W przypadkach określonych w § 9 ust. pkt 2–4 i ust. 2 dyrektor niezwłocznie zawiadamia nauczyciela w formie pisemnej o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.
 2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się „Arkusz oceny własnej” (załącznik nr 1 do niniejszej Procedury), wraz z prośbą o jego wypełnienie.
 3. Oceniany nauczyciel może wypełnić arkusz w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

 

 • 11.

Po dokonaniu przez dyrektora czynności wskazanych w § 10 ust. 1–2 dyrektor niezwłocznie zawiadamia radę rodziców o wszczęciu procedury oceny pracy oraz zwraca się z wnioskiem o wyrażenie opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela.

 

 • 12.
 1. Rada rodziców wyraża swoją opinię w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu procedury oceny pracy.
 2. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny.

 

 • 13.

Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 10.

 

 • 14.
 1. Dyrektor może zwrócić się z wnioskiem o opinię doradcy metodycznego, a w przypadku braku takiej możliwości – innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 2. Dyrektor zwraca się z prośbą o opinię doradcy metodycznego na wniosek nauczyciela.

 

 • 15.

W czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela dyrektor może, w związku z pełnionym nadzorem:

 • prowadzić niezapowiedziane obserwacje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań wynikających z działalności statutowej przedszkola,
 • prowadzić badania służące ocenie efektywności pracy nauczyciela w dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 • skorzystać ze zgromadzonych wcześniej informacji o pracy nauczyciela zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu,
 • dokonać kontroli dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy prowadzonej przez nauczyciela,
 • skorzystać z wyników diagnoz gotowości szkolnej dzieci 6-letnich / diagnoz rozwojowych na podstawie obserwacji rozwoju dziecka,
 • dokonać analizy odnotowanych uwag, wniosków z dokonanych obserwacji, rozmów, wywiadów, wyników ewaluacji,
 • wykorzystać dokumenty wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

 

 • 16.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje nauczyciel, który spełnia co najmniej połowę wymagań wskazanych dla oceny dobrej w załączniku nr 2.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje nauczyciel, który spełnia warunek określony w ust. 1, a ponadto spełnia co najmniej połowę działań wskazanych dla oceny bardzo dobrej w załączniku nr 2.
 3. Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który spełnia warunki określone w ust. 1 i 2, a ponadto spełnia co najmniej połowę wymagań wskazanych dla oceny wyróżniającej w załączniku nr 2.

 

 • 17.
 1. Dyrektor zapoznaje nauczyciela z projektem oceny pracy w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed końcem terminu dokonywania oceny pracy nauczyciela, o którym mowa w § 13.
 2. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy, w formie pisemnej, w ciągu 5 dni roboczych od zapoznania się z projektem oceny pracy.
 3. Dyrektor doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy zawierający pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania.
 4. Nauczyciel wnosi odwołanie do organu nadzoru pedagogicznego za pośrednictwem dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od dnia wręczenia karty oceny pracy.
 5. Dyrektor przekazuje odwołanie do organu nadzoru pedagogicznego w ciągu 14 dni. Dyrektor przedszkola dołącza do odwołania pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

 

 • 18.

Kopię karty oceny pracy dołącza się do akt osobowych nauczyciela.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

 • 19.

Dokumenty obowiązujące w niniejszej Procedurze:

 • wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy,
 • zawiadomienie nauczyciela o dokonywanej ocenie pracy,
 • zawiadomienie rady rodziców o wszczęciu procedury oceny pracy,
 • wniosek nauczyciela o udział doradcy metodycznego lub innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w postępowaniu i wyrażenie opinii,
 • opinia doradcy metodycznego lub innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • arkusz oceny własnej nauczyciela,
 • uzgodnione z radą pedagogiczną wymagania na poszczególne oceny (załącznik nr 2 do niniejszej Procedury),
 • projekt oceny pracy nauczyciela,
 • informacja dyrektora o miejscu i czasie przedstawienia projektu oceny (potwierdza nauczyciel),
 • wniosek nauczyciela o udział przedstawiciela związków zawodowych przy zapoznawaniu z projektem oceny pracy,
 • protokół zapoznania nauczyciela z projektem oceny pracy,
 • pisemne uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciela,
 • karta oceny pracy nauczyciela,
 • odwołanie nauczyciela od otrzymanej oceny,
 • ustosunkowanie się dyrektora do zastrzeżeń.

 

 • 20.

Niniejsza Procedura oceny pracy nauczyciela przedszkola wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2020 r.

Niniejsza Procedura oceny pracy nauczycieli przedszkola wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2020 r.