• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Regulamin bezpieczeństwa dzieci

Załącznik do zarządzenia nr 9/2022

Dyrektora Przedszkola z dnia 30.09.2022 r.

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty, ustawa karta Nauczyciela i Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003r. Nr 6, poz. 69 z póź. zm.)

 

 1. Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć organizowanych poza jej terenem.
 2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka, jaka na nim spoczywa. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się dzieci będące pod opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności. Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki.
 3. Uchybianie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
 4. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się dziecka, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.
 5. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:
 6. wdrażanie dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu ( w sali, w łazience, w stołówce, na placu zabaw);
 7. właściwego komunikowania się dzieci;
 8. właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom;
 9. znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 10. unikanie zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych;
 11. bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 12. oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się;
 13. obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami.
 14. Dziecku nie wolno:
 15. wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw, z budynku, innego miejsca bez pozwolenia osoby dorosłej;
 16. łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowań;
 17. narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
 18. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:
 19. ustalenie wspólnie zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie w przedszkolu (kodeks przedszkolaka);
 20. wdrażanie dzieci od przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego programu wychowawczo – profilaktyczno – zdrowotnego;
 21. zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie w przedszkolu.
 22. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu. Nie wolno organizować zabaw, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci.
 23. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw.
 24. Nauczyciel i opiekunowie mają obowiązek , w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw przebywać w miejscu największego zagrożenia ( huśtawka, zjeżdżalnia).
 25. Podczas zajęć organizowanych w salach lub innych pomieszczeniach w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dziecku.
 26. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 27. Dzieci przemieszczają się parami np.do szatni, na wycieczki piesze, na zajęcia dodatkowe, na plac zabaw. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola. Nauczyciel lub osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń.
 28. Każdy pracownik jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw.
 29. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu do środków chemicznych.
 30. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego pobytu.
 31. Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w regulaminie wycieczek i spacerów.
 32. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku.
 33. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci według zasad określonych w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 34. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, czystego, branego w odzież adekwatną do pogody.
 35. Rodzice przed oddaniem dziecka do grupy powinno kontrolować, czy dziecko nie posiada przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.
 36. Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom leków. W przypadku gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami lub określoną inną formą spełniania obowiązku przedszkolnego. ( np. nauczanie indywidualne dziecka spełniającego obowiązek przedszkolny- jeśli posiada stosowne orzeczenie).
 37. W przypadku uzyskania informacji o ataku terrorystycznym w budynku przedszkola oraz w jego obrębie nauczyciele oraz pracownicy są zmuszeniu natychmiast poinformować o tym dyrektora placówki. W następnej kolejności dyrektor lub osoba przez niego upoważniona zgłasza o zejściu policję i do momentu przyjazdu patrolu, sprawdza pomieszczenia oraz teren przedszkola. Jeśli jest to konieczne wydaje decyzję o dokonaniu ewakuacji osób z zagrożonego obiektu.