• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Regulamin Przedszkola w Lubiszynie

Załącznik do zarządzenia nr 10/2022

Dyrektora Przedszkola z dnia 30.09.2022

 

Regulamin Przedszkola w Lubiszynie
– oddział w Baczynie

 1. Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
 2. Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola jest dostarczenie kompletu dokumentów takich jak: deklaracja czasu pobytu, upoważnienie osób do odbierania dziecka oraz klauzula rodo.
 3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 4. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim zgłoszeniu.
 5. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć do przedszkola dziecka z objawami choroby.
 6. Nauczyciel nie jest uprawniony do podawania leków dzieciom.
 7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 8. Ubezpieczenie dziecka we własnym zakresie.
 9. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.
 10. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają wolę.
 11. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.
 12. Czas pracy przedszkola – 06.30 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
 13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty
  i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
 14. Zabrania się przynoszenia do przedszkola zabawek, słodyczy i napojów.
 15. Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola jest samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych.
 16. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, tańce itp. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w drodze zarządzenia.
 17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/.
 18. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
 • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
 • notoryczne pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
 • nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy
 • nie przestrzeganie regulaminu przedszkola
 1. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu 2 i więcej dni roboczych opłaty za ten okres zostają zwrócone od drugiego dnia, pod warunkiem, że rodzic dziecka zgłosi termin absencji w pierwszym dniu nieobecności.
 3. Ze względu na sposób organizacji pracy przedszkola dostosowany do deklaracji, należy przestrzegać deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Każda dodatkowa rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu jest dodatkowo płatna.