• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Regulamin dokumentacji pedagogicznej przedszkola w Lubiszynie

Załącznik do zarządzenia nr 11/2022

Dyrektora Przedszkola w Lubiszynie

Z dnia 30.09.2022r.

REGULAMIN PROWADZENIA DOKUMENTACJI PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU W LUBISZYNIE

 

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 1646 ze zm.)

W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady prowadzenia dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej oraz innej
dokumentacji w Przedszkolu w Lubiszynie.

2. Obowiązująca nauczycieli dokumentacja pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 1. Dzienniki zajęć dydaktycznych
 2. Dzienniki zajęć specjalistycznych
 3. Arkusze obserwacji rozwoju umiejętności dziecka.
 4. Programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
 5. Dokumentacja związana z diagnozą przedszkolną – informacja o gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego.
 6. Dokumentacja współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 7. Dokumentacja spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.
 8. Dziennik wyjść poza teren przedszkola

3. Obowiązująca nauczycieli „inna” dokumentacja:

 1. Wniosek o zorganizowanie zajęć z religii -katecheta
 2. Upoważnienia do odbioru dziecka.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i umieszczanie zdjęć dziecka na stronie internetowej przedszkola.
 4. Zgody na udział w zajęciach specjalistycznych.

4. Terminowość i sposób składania dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 1. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego prowadzenia dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej określonej według planu nadzoru pedagogicznego.
 2. Nauczyciel ma obowiązek uzupełniania dziennika zajęć każdorazowo
  po zakończonych zajęciach wychowawczo-dydaktycznych wg zatwierdzonej tygodniowej organizacji pracy nauczycieli.
 3. Dokumentacja z roku szkolnego powinna być złożona w „Teczce Grupowej” znajdującej się w sali w zamkniętej na klucz szufladzie.
 4. Dokumentacja z każdej grupy wiekowej z całego roku szkolnego powinna zostać zgromadzona w „Teczkach Grupowych” poszczególnych oddziałów i przekazana Dyrektorowi Przedszkola na koniec roku szkolnego.
 5. Nauczyciel składa 2 razy w roku sprawozdanie z pracy dydaktyczno -wychowawczej oraz innych działań wynikających z przydzielonych obowiązków

5. Sposób prowadzenia dziennika zajęć:

 1. Dziennik zajęć na dany rok szkolny powinien zawierać następujące informacje:
 • nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, daty i miejsca ich urodzenia oraz nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecności dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 • ramowy rozkład dnia, który musi być zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i uwzględniać zasady higieny oraz różnorodność aktywności a także dawać oparcie zarówno dzieciom, jak i nauczycielowi. Zapisujemy go na jednej z pierwszych stron dziennika. Rozkład dnia uzależniony jest od godzin pracy przedszkola, a godziny, które podajemy w rozkładzie dnia należy traktować jako orientacyjny wyznacznik początku i końca zajęć,
 • imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie,
 • podstawą wpisu do dziennika dla nauczyciela stanowi temat przeprowadzonych zajęć, odzwierciedlający w krótki i rzeczowy sposób (lecz nie ogólnikowy) realizowane zadania z dziećmi, zgodne z programem wychowania przedszkolnego; wpisy do dziennika należy dokonywać systematycznie oraz zadbać o ich formę, która nie będzie zbyt obszerna, a jednocześnie dobrze udokumentuje pracę z dziećmi,
 • obok tematu zajęć (zgodnego z podstawą programową) w dzienniku, nauczyciel powinien odnotować cel zrealizowanego zajęcia, który pozwoli śledzić kolejne etapy pracy nauczyciela z dziećmi w celu rozwijania ich samodzielności i umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej,
 • nie wolno w dziennikach nanosić poprawek polegających na zaklejaniu, wymazywaniu lub zamalowywaniu korektorem zaistniałych błędów; dopuszczalne jest jedynie sprostowanie błędu i oczywistej omyłki przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania,
 • sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje osoba, która taki błąd popełniła,
 • wpisów należy dokonywać przyborami, które nie „przebijają” na drugą stronę, np. cienkopisami i nie uszkadzają kartek, czytelnie i estetycznie,
 • dziennik powinien znajdować się w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych (w pokoju nauczycielskim – w miejscu do tego przeznaczonym, pod opieką nauczyciela),
 • dzienników nie należy wynosić poza teren przedszkola ani przekazywać innym osobom oraz udostępniać w jakikolwiek sposób bez nadzoru osoby upoważnionej; po zakończonych zajęciach nauczyciel bez zbędnej zwłoki odnosi dziennik do pokoju nauczycielskiego i odstawia na właściwe miejsce; niedopuszczalne jest przetrzymywanie dzienników; wszelkich uzupełnień i wpisów należy dokonywać po zakończonych zajęciach (z wyłączeniem kontroli frekwencji, która musi być ustalona na początku zajęć).
 1. Ponadto w dzienniku rejestruje się:
 • ważne informacje o dzieciach np. dieta, alergie i inne ważne dla zdrowia i życia dziecka informacje,
 • organizowane wycieczki podczas roku szkolnego,
 • ważne wydarzenia z życia grupy np. uroczystości,
 • formy nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, np. obserwacje, hospitacje, przegląd dokumentacji.
 1. Dokumentacja przebiegu nauczania winna być prowadzona estetycznie, czytelnie i terminowo. Za niesystematyczne dokonywanie wpisów w dzienniku lekcyjnym nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 2. Do dziennika należy wpisać nazwy realizowanych programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu zgodnie z Przedszkolnym wykazem programów dopuszczonych do użytku w danym roku szkolnym - wpisując autora i nazwę programu.
 3. W przypadku skreślenia dziecka z listy należy przekreślić nazwisko i imię a obok wpisać datę i przyczynę skreślenia.
 4. Po zakończeniu roku szkolnego należy wykreślić niezapisane wiersze poziomą kreską, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. Zalecenie to odnosi się także do stron wolnych w dzienniku. Alternatywnie można dokonać adnotacji, np. „wpisy w dzienniku zakończono na str. ...", pod listą dzieci: „wpisy zakończono na pozycji...".

6. Przedszkole prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej , w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

 1. Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność dzieci. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 2. Do dziennika zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapii pedagogicznej i.in. wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, adresy rodziców i ich numery telefonów, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów oraz wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel odnotowuje podpisem.
 3. Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla zespołu albo dla każdego uczestnika zajęć, w którym dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się nazwiska i imiona uczestników, datę i miejsce urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców i numery ich telefonów, odnotowuje się obecność uczestnika zajęć, indywidualny program zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także opis przebiegu zajęć z uczestnikiem tych zajęć.
 4. Logopeda zatrudniony w przedszkolu prowadzi dziennik do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach , w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 5. Pedagog specjalny prowadzi dziennik działań specjalistycznych w zakresie pomocy pedagogicznej.

7. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka, uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami z pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzących w szczególności przez logopedę, terapeutę pedagogicznego, a także indywidualne programy zajęć, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć , o których mowa w § 12 ust. 2 i 3.

 

8. Przechowywanie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dokumentacja pracy wychowawczo-dydaktycznej przechowywana jest zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Przedszkola.

9. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania w skutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej d