• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola w Lubiszynie

Załącznik do uchwały nr 7/2022/2023

 z dnia 30.09.2022r.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU 

W LUBISZYNIE

 

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Lubiszynie

 1. Rada Pedagogiczna,  jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym) osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.
 8. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane: zdalnie - z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej
 9. Termin zwoływania zebrania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej :
 1. zatwierdza plany pracy przedszkola;
  b) przygotowuje projekt zmian statutu przedszkola i zatwierdza go.
  c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców
  d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  e) realizuje zadania Rady Przedszkola do momentu jej powołania
  f) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. a) Organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
  b) Projekt planu finansowego przedszkola;
  c) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród wyróżnień;
  d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  e) Wybrane do realizacji programy wychowania przedszkolnego oraz programy zajęć dodatkowych.
 1. Rada Pedagogiczna podejmuje wnioski w następujących sprawach:
 1. a) Wnioskuje do Organu Prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
  b) Dokonuje z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz funkcjonowania Przedszkola.
  c) Występuje do organu nadzorującego Przedszkole o zbadanie i dokonanie oceny pracy Przedszkola jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu.
  d) Wyznacza swych przedstawicieli do komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola.
 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Organem Prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 4. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.
 5. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin organizacyjny swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Przedszkola.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i podpisywane przez protokolanta przewodniczącego i pozostałych członków Rady Pedagogicznej
 7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 8. Przewodniczący rady pedagogicznej / dyrektor placówki zobowiązany jest do
 1. a) Atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady b) Twórczego oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do permanentnego zdobywania wiedzy c) Dbanie o autorytet rady, ochronę praw i godności jej członków.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Zebranie rady prowadzi przewodniczący.
 2. Przebieg posiedzenia jest protokołowany przez wyznaczonego protokolanta.
 3. Projekt porządku obrad, przygotowany przez przewodniczącego, przyjmowany jest przez radę na początku obrad.
 4. W sprawach wniesionych, nieobjętych projektem porządku obrad, uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady (art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).
 5. Składanie wniosków w praktyce wygląda następująco: podczas omawiania określonych spraw nauczyciele zabierają głos oraz mogą formułować rozmaite wnioski, które pod koniec zebrania rady przedstawiane są w całości.
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej są numerowane od nr 1 w każdym roku szkolnym
 7. Zapis uchwały powinien zawierać:
  • numer uchwały,
  • nazwę rady pedagogicznej,
  • datę podjęcia uchwały,
  • podstawę prawną,
  • treść uchwały oraz kto ją wykonuje,
  • datę wejścia uchwały w życie,
  • podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2022r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Beata Byczkiewicz